In het document ‘Op weg blijven naar een vitale gemeente’ is uitgebreid beschreven hoe het pastoraat is ingericht. Op deze pagina staat een korte samenvatting hoe wij het pastoraat gestalte willen geven.

In de Bijbel wordt pastoraat weergegeven als herderlijke zorg en het vermogen om bijstand te verlenen, één van de functies die een kerk hoort uit te oefenen.  (1 Korinthiërs 12:28)

Het pastoraat kent veel raakvlakken met prediking, catechese, diaconaat en (welzijns)zorg en kenmerkt zich door contact tussen gemeenteleden. Goed luisteren naar de ander en samen Bijbellezen en bidden vormen de kern van pastoraat.

Vaak wordt het pastoraat verzorgd door de predikant en ouderlingen, maar ook andere gemeenteleden kunnen deze taak vervullen. Bij onze gemeente vindt het pastoraat plaats op vier niveaus: tussen gemeenteleden onderling, door pastorale medewerkers, door ouderlingen/diakenen en door de predikant.

De basis van de uitvoering van het pastoraat ligt bij de gemeenteleden zelf, zij ondersteunen pastorale medewerkers en ouderlingen / diakenen bij de uitvoering van het pastoraat. Alle gemeenteleden zijn verdeeld over de pastorale medewerkers en ouderlingen / diakenen. Hierdoor blijft iedereen in beeld om waar nodig pastorale hulp te verlenen. Er zijn aparte groepen voor ouderen en jeugd. Het jeugdpastoraat neemt een aparte plaats in binnen onze gemeente en wordt ondersteund door een jeugdouderling en een jeugddiaken.

Heeft u vragen over het pastoraat of wilt u graag met iemand praten, neem dan gerust contact op met onze predikant of de scriba.