De leiding van onze gemeente bestaat uit het moderamen (het dagelijks bestuur) en de kerkenraad. Het moderamen en de kerkenraad wordt gevormd door een team van tien mensen inclusief onze predikant. De aandachtsgebieden geloofstoerusting, pastoraat, kerk en samenleving en financiën zijn onder de leden van de kerkenraad verdeeld. Op gebied van financiën, inclusief beheer gebouwen en veiligheid, wordt het moderamen ondersteund door een Commissie van Beheer. In het document ‘Op weg blijven naar een vitale gemeente’ is de organisatiestructuur, de bestuursvorm en de visie op het pastoraat uitgebreid beschreven. Dit document staat op een aparte pagina onder ‘wie zijn wij’.

De volgende mensen maken deel uit van het moderamen en de kerkenraad:

Johan Ebbers                                          predikant en lid moderamen en kerkenraad
vacant                                                      ouderling-bestuur, voorzitter moderamen en kerkenraad
Paulien van den Berg-Rademaker      diaken-bestuur, vice-voorzitter moderamen en kerkenraad
Zwanny de Lange – Bos                        scriba moderamen en kerkenraad
Jan Schotsman                                        ouderling-pastoraat (duo met Clara Schotsman)
Clara Schotsman-Zijlstra                       ouderling-pastoraat
vacant                                                        ouderling-pastoraat
Wilma Ensing-Blom                                jeugdouderling
Chantal Zijlstra-Groen                           jeugddiaken
Vrouwkje Bouman-Bijkerk                    diaken-pastoraat
Lucie Huisman-de Lange                      diaken-pastoraat
Andre van Dijk                                        diaken-evangelisatie (duo met Evelien van Dijk)
Evelien van Dijk-Brouwer                      diaken-evangelisatie

Naast de kerkenraad zijn contactpersonen actief. Deze groep bestaat uit een ouderenbezoeker en een wisselend aantal gemeenteleden. Informatie over wie dat zijn, kunt u krijgen van onze scriba.